million Archives — OPDEV.MEN
การเริ่มต้นครั้งนี้เพิ่งระดมทุนได้ 8 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยแพทย์ที่มีงานยุ่งประเมินสุขภาพทางปัญญาของผู้สูงอายุ 50 ล้านคน thumbnail

การเริ่มต้นครั้งนี้เพิ่งระดมทุนได้ 8 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยแพทย์ที่มีงานยุ่งประเมินสุขภาพทางปัญญาของผู้สูงอายุ 50 ล้านคน

on
in
ทั่วโลกประชากรของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเติบโตเร็วกว่า…